Voor uw onderneming kunnen wij de jaarrekening verzorgen. Deze bestaat uit:

► samenstellingsverklaring;

► algemene gegevens over de onderneming;

► analyse van de winst- en verliesrekening;

► analyse van de financiële positie;

► balans; boekjaar en vergelijkende cijfers voorgaand boekjaar;

► winst- en verliesrekening; idem;

► grondslagen van waardering en resultaatbepaling;

► toelichting op de balans;

► toelichting op de winst- en verliesrekening;

► overige gegevens.