Privacy verklaring

Inhoud

Privacy verklaring. 1

Persoonsgegevens die wij verwerken. 1

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. 2

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. 2

Geautomatiseerde besluitvorming. 2

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren. 2

Delen van persoonsgegevens met derden. 2

Cookies, of vergelijkbare technieken, gebruiken wij niet. 3

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 3

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. 3

 

Privacy verklaring

Baars Accountant Belasting Consult Baars Accountant Belasting Consult, gevestigd aan Kortenhoevendijk 7 b 4128 LZ Lexmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.baars-abc.nl

Kortenhoevendijk 7 b

4128 LZ Lexmond

0347370784

David Baars is de Functionaris Gegevensbescherming van Baars Accountant Belasting Consult. Hij is te bereiken via info@baars-abc.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Baars Accountant Belasting Consult verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in e-mail, correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Baars Accountant Belasting Consult verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- burgerservicenummer (BSN)

- Kopie ID-kaart of paspoort

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Baars Accountant Belasting Consult verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Het verwerken van de salarisadministratie en het indienen van de aangiften loonheffingen bij de Belastingdienst en opgaven overige instanties die de gegevens uit de salarisadministratie gebruiken, zoals pensioenfondsen en verzekeraars.

- Het verwerken van de financiŽle administratie

- Het uitvoeren van de met u overeengekomen dienstverlening

- Om diensten aan te factureren

- Baars Accountant Belasting Consult verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Baars Accountant Belasting Consult neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Baars Accountant Belasting Consult) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Baars Accountant Belasting Consult bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de persoonsgegevens volgens de wettelijke bewaartermijn, is momenteel 7 jaren. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Baars Accountant Belasting Consult verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Baars Accountant Belasting Consult blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, gebruiken wij niet

Baars Accountant Belasting Consult gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Baars Accountant Belasting Consult en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@baars-abc.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Baars Accountant Belasting Consult wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Baars Accountant Belasting Consult neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@baars-abc.nl